powrót na stronę graficzną
PUP STARACHOWICE ::
skocz do góry
Czwartek, 19 maja 2011 14:17

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


 

 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać  bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej „dofinansowaniem”, mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwenci CIS lub absolwenci KIS które:
 1. nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.
 2. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku 
  • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 
  • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 3. nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
 4. nie podejmą zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. zrezygnują z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny, lub ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 7. nie złożyły wniosku o przyznanie dofinansowania, lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.
 8. wobec których nie jest prowadzone postępowanie sądowo administracyjne dotyczące przyznania ewentualnych świadczeń mających wpływ na posiadanie statusu osoby bezrobotnej (np. przywrócenie prawa do renty)

         Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, a spełniający powyżej opisane warunki, winien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek ten   w szczególności określa: imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,numer pesel bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, kwotę wnioskowanego dofinansowania, rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, symbol podklasy rodzaju działalności PKD, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację wydatków w ramach dofinansowania, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie poręczyciela o źródle i wysokości dochodu osiągniętego w okresie ostatnich 3 miesięcy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie lub oświadczenie i informacje o pomocy de minimis.

Podstawą przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej jest umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności przez Starostę reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.
Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS któremu udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do:

 1. wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem

 2. złożenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji.

 3. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 4. rezygnacji z możliwości podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

 5. dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu następnym po otrzymaniu dofinansowania na jej podjęcie.

 6. złożenia zgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji o pomocy de minimis

 7. Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

  - w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towaru i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

  -w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 

 8. Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy.

 9. Zwrotu niewydatkowanych środków w terminie 2 miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej

 10. Przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie przez okres 10 lat.

  Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć deklarację zabezpieczenia spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy.

Suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewnić zwrot dofinansowania w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami. Ostatecznie o wyborze formy zabezpieczenia oraz liczbie poręczycieli decyduje Dyrektor, uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. Formami zabezpieczenia zwrotu przez osobę bezrobotną, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + jeden poręczyciel.

 

 

Podstawa prawna regulująca zasady udzielania osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.674 z późniejszymi zmianami).

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2012r. poz. 457).

 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (tekst jednolity Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. Str. 5), z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 3. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (tekst jednolity Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007r. str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007r Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).

 

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
ul. Radomska 76, pok. 107, tel. 041 273-62-31, 041 273-62-32

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać  bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej „dofinansowaniem”, mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwenci CIS lub absolwenci KIS które:

a/ nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

b/ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie

c/ nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 d/ nie podejmą zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

e/ zrezygnują z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

f/ nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny, lub ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

g/ nie złożyły wniosku o przyznanie dofinansowania, lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

h/ wobec których nie jest prowadzone postępowanie sądowo administracyjne dotyczące przyznania ewentualnych świadczeń mających wpływ na posiadanie statusu osoby bezrobotnej (np. przywrócenie prawa do renty)

 Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, a spełniający powyżej opisane warunki, winien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek ten   w szczególności określa: imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,numer pesel bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, kwotę wnioskowanego dofinansowania, rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, symbol podklasy rodzaju działalności PKD, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację wydatków w ramach dofinansowania, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie poręczyciela o źródle i wysokości dochodu osiągniętego w okresie ostatnich 3 miesięcy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie lub oświadczenie i informacje o pomocy de minimis.

Podstawą przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej jest umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności przez Starostę reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.
Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS któremu udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do:

 1. wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem

 2. złożenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji.

 3. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 4. rezygnacji z możliwości podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

 5. dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu następnym po otrzymaniu dofinansowania na jej podjęcie.

 6. złożenia zgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji o pomocy de minimis

 7. Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

  - w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towaru i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

  -w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 

 

 

 1. Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy.

 2. Zwrotu niewydatkowanych środków w terminie 2 miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej

 3. Przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie przez okres 10 lat.

  Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć deklarację zabezpieczenia spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy.

Suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewnić zwrot dofinansowania w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami. Ostatecznie o wyborze formy zabezpieczenia oraz liczbie poręczycieli decyduje Dyrektor, uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. Formami zabezpieczenia zwrotu przez osobę bezrobotną, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + jeden poręczyciel.

 

 

Podstawa prawna regulująca zasady udzielania osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późniejszymi zmianami).

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 26.04.2012r., poz. 457).

 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (tekst jednolity Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. Str. 5), z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 3. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (tekst jednolity Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007r. str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007r Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).

 

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
ul. Radomska 76, pok. 107, tel. 041 273-62-36

 I
powrót

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 19.05.2011 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2014 10:38
Liczba wyświetleń: 27556
Drukuj Stworz PDF